Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Mediów” z siedzibą w Częstochowie, zwana dalej ,,Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.) i postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego je znaku graficznego (logo), którego formę i treść określa Zarząd Fundacji.

3. Fundacja jest ustanowiona przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Wacława Depo – Metropolitę Częstochowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego nr 15 lok. 14 – 15, prowadzonej w formie spółki cywilnej pod nazwą: Kancelaria Notarialna Notariusze ADAM SADOWSKI, IZABELA MAJOCHA Spółka Cywilna, dnia 22 stycznia 2016 roku, Repertorium A Nr 189/2016 przed notariuszem Adamem Sadowskim.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może też ustanawiać swoje przedstawicielstwa zagranicą. Dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2014, poz. 1118).

5. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 5.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 6.

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów. Szczegółowe zasady ich nadawania ustala Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

1. Celami Fundacji są:
1) Upowszechnianie i promowanie nauki Kościoła Katolickiego;
2) Wspieranie działalności i rozwoju mediów katolickich;
3) Propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej;
4) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) Ochrona i promocja zdrowia;
7) Wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej Kościoła Katolickiego;
8) Wspieranie działań prospołecznych wynikających z nauki Kościoła Katolickiego;
9) Wspieranie kultu religijnego Kościoła Katolickiego;
10) Promocja Rzeczpospolitej Polskiej zagranicą;
11) Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
12) Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów;
2) Prowadzenie i wspieranie prac badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zgodnych z celami Fundacji;
3) Wykorzystywanie technik komunikacyjnych, w tym marketingu i reklamy dla wspierania i prowadzenia działalności społecznie użytecznej w świetle nauki społecznej Kościoła Katolickiego;
4) Prowadzenie działalności wydawniczej, handlowej i reklamowej oraz innej z zakresu komunikacji i reklamy społecznej, służącej realizacji celów Fundacji;
5) Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji;
6) Produkcję filmów, nagrań, audycji, reklam itp. oraz inną działalność z zastosowaniem dostępnych technik, dla celów własnych i na zlecenie osób trzecich;
7) Ustanawianie inicjatyw opiniotwórczych, w tym w formie konkursów, sympozjów, spotkań, odczytów;
8) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, takich jak osoby bezrobotne, bezdomne, dotknięte klęskami losowymi, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
9) Podejmowanie inicjatyw lub współudział w działaniach mających na celu pomnażanie majątku, w tym prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji;
10) Działanie w innych formach w zakresie objętym Statutem Fundacji dla realizacji jej celów;
11) Tworzenie nowych tytułów prasowych, programów radiowych, telewizyjnych, stron internetowych służących celom fundacji;
12) Udzielanie wsparcia finansowego lub organizacyjnego mediom;
13) Udzielanie wsparcia finansowego instytucjom Kościoła Katolickiego.

§ 10.

1. Statutową działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi jako działalność nieodpłatną lub odpłatną, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

2. Działalność pożytku publicznego nieodpłatną Fundacja prowadzi w zakresie:
a) propagowania działań w sferze edukacji, wychowania i kultury jako dopełnienie prac duszpastersko – katechetycznych,
b) wspomagania wspólnot i społeczności lokalnej, promocji i organizacji wolontariatu,
c) działalność charytatywną (opiekuńczo – dobroczynną) w tym na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

3. Działalność pożytku publicznego odpłatną Fundacja prowadzi w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
c) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
d) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
e) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości jest przeznaczony wyłącznie na realizację zadań należących do celów statutowych Fundacji.

§ 11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2. 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie ustanowienia Fundacji.  Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2.Fundacja czerpie dochody w szczególności z następujących źródeł:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
e) dochodów z działalności odpłatnej;
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Zarząd może tworzyć odrębne fundusze w Fundacji przeznaczone na finansowanie konkretnie wskazanych celów i działań Fundacji.

3. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Sponsor Fundacji ma możliwość zastrzec sobie anonimowość oraz wskazać cel, na jaki w ramach realizacji zadań statutowych przeznacza przekazane Fundacji środki finansowe.

§ 14.

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobami wymienionymi na wstępie;
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd – za zgodą Rady Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 17.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Roczne sprawozdania finansowe Fundacji poddawane są szczegółowej kontroli i ogłaszane w sposób ustalony przez Zarząd Fundacji, zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ IV.
ORGANY FUNDACJI

§ 18.

1. Organami Fundacji są:
1) Fundator,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

3. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 19.

Fundator może być reprezentowany przez osobę przez niego wskazaną jako przedstawiciel Fundatora.

§ 20.

1. Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

2. Do kompetencji Fundatora należy:
1) zmiana celów i statutu Fundacji;
2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją;
3) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji;
4) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium;
6)rozpatrywanie i zatwierdzanie, organizacyjnych i finansowych sprawozdań Fundacji.

§ 21.

1. Rada Fundacji składa się z trzech osób.

2. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

§ 22.

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
2) upływu kadencji;
3) śmierci jej członka;
4) złożenia przez niego rezygnacji;
5) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.

§ 23.

1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym.

2.Rada Fundacji może wypowiadać się we wszelkich istotnych sprawach Fundacji i jej działalności.

§ 24.

1. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
1) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
2) zawiązanie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej;
3) ustalanie wynagrodzenia i nagród dla członków Zarządu;
4) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd;
5) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
6) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji i podmiotów krajowych i międzynarodowych,
8) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
9) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;
10) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;
11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom;
12) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;

2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 25.

1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

2. Sekretarz Rady Fundacji prowadzi rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Fundacji oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 26.

1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przez niego protokolanta.

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 27.

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków.

2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos wiceprzewodniczącego.

3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 28.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu.

2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

3. Członkowie Zarządu Fundacji są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

§ 29.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
1) upływu kadencji;
2) śmierci członka Zarządu;
3) odwołania przez Fundatora;
4) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
5) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
6) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
7) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
8) utraty praw obywatelskich, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
9) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

2. Fundator może w każdym czasie odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków.

3. Radzie Fundacji służy prawo wnioskowania o odwołanie całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

§ 30.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i decyduje o porządku obrad.

3. Prezes wyznacza pisemnie Członka Zarządu, który w przypadku nieobecności Prezesa, kieruje pracami Zarządu i prowadzi posiedzenia Zarządu.

§ 31.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 32.

Jeżeli Zarząd jest niejednoosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 33.

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora oraz Rady Fundacji.

2. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 34.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
3) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji określonych w § 25 ust. 1 pkt.10 niniejszego Statutu;
6) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
7) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
8) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
9) ustanawianie pełnomocników do poszczególnych spraw;
10) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia;
11) uchwalanie regulaminów wewnętrzne Fundacji;
12) ustala zasady wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.

3. Zarząd sporządza roczne sprawozdania finansowe Fundacji wymagane przepisami o rachunkowości i roczne sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, przedkłada je do rozpatrzenia przez Radę Fundacji, a następnie do zatwierdzenia Fundatorowi oraz podaje sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronach internetowych Fundacji.

4 Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.

5. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 35.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

§ 36.

. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Rady Fundacji określonych w § 25 ust. 1 pkt.10 niniejszego Statutu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie dwóch lub trzech osób.

§ 37.

1. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.

2. Uchwały wpisywane są do księgi uchwał Zarządu.

3. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje Prezes lub prowadzący posiedzenie Członek Zarządu.

§ 38.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 39.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI.

§ 40.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) szeroko rozumianej działalności wydawniczej, łącznie z produkcją filmową, nagraniami na dostępnych nośnikach itp.;
2) działalność promocyjno – reklamową;
3) działalność handlową;
4) działalność szkoleniową.

§ 41.

1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 42.

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 43.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 44.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

18.13.Z
Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
46.18.Z
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.90.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
53.20.Z
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
58.11.Z
Wydawanie książek
58.13.Z
Wydawanie gazet
58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z
Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z
Działalność portali internetowych
63.91.Z
Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
73.12.A
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.20.Z
Działalność fotograficzna
74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.29.Z
Pozostałe sprzątanie
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację

ROZDZIAŁ VI
ŁĄCZENIE, ROZWIJANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 45.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga zgody Fundatora.

4. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

5. Likwidacja Fundacji wymaga zgody Fundatora.

6. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.

7. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU

§ 46.

Zmiana statutu Fundacji, a w tym i jej celów wymaga zgody Fundatora.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 47.

Uprawnienia Fundatora może także wykonywać ustanowiony przez Fundatora pełnomocnik lub pełnomocnicy (działający łącznie).

§ 48.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 ust.2 Statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 49.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach.

§ 50.

2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.