AKCJA Pro Terra Sancta

ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO GROBU W JEROZOLIMIE – INSTYTUT NIEDZIELA - FUNDACJA INSTYTUT MEDIÓW
zachęcają do wsparcia specjalnej zbiórka dla chrześcijan z Strefie Gazy.

Wpłaty można dokonać na konto:
Fundacja Instytut Mediów
Tytuł przelewu: Pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej
Numer konta PLN: 03 1140 2004 0000 3002 7860 6231

Zobacz


RAZEM PRZEZ ŻYCIE

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodzin i Polityki Społecznej w ramach IV Otwartego Konkursu ofert w zakresie promocji rodziny "PO PIERWSZE RODZINA!" na rok 2023, Priorytet 1. - "Kampanie".

Książeczka


Szczęśliwa rodzina

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II – POPULARYZACJA NAUKI

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł
Całkowita wartość: 556 200,00 zł

Projekt „Szczęśliwa rodzina” zakłada wydanie w latach 2023/2024 w Tygodniku Katolickim „Niedziela” 10 wkładek 4-stronicowych o tematyce dotyczącej rodziny. Będą one zawierały wyniki badań naukowych, wywiady z naukowcami i specjalistami, będą ukazywały wagę wpływu badań naukowych na potrzebę zmiany postaw i zachowań, będą upowszechniały wiedzę z zakresu socjologii i psychologii rodziny.

Szczegóły


Aktywni i Bezpieczni

Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 30 000 zł
Całkowita wartość: 33 400 zł

Szczegóły


Razem przez życie

IV Otwarty Konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „PO PIERWSZE RODZINA!” na rok 2023
Priorytet 1. – „Kampanie”

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 200 000 zł
Całkowita wartość: 200 000 zł

Projekt „Razem przez życie” polega na wsparciu młodych ludzi bezpośrednio przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa w budowaniu relacji małżeńskich i umiejętnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji, konfliktów, budowaniu sprzyjającej atmosfery wzmacniającej relacje małżeńskie, szczególnie w jego pierwszych latach.

Szczegóły


KULTURA CYFROWA
„Niedziela Nowego Tysiąclecia Online – III etap”

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 355 506,00 zł
Całkowita wartość: 396 257,92 zł

Celem projektu „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online – III etap” jest zdigitalizowane i udostępnienie w formie cyfrowej zbiorów Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wydawanych w latach 1926-1953 (za wyjątkiem lat 1940-1944) oraz dodatków edycyjnych diecezjalnych tygodnika z lat 1993-2006: Płock, Gniezno, Łódź, Zielona Góra, Podlasie, Toruń. Zbiory mają zostać udostępnione bezpłatnie w formie cyfrowej, po uprzednio przeprowadzonym procesie digitalizacji w ramach repozytorium cyfrowego „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online”. Wszystkie osoby zainteresowane projektem będą miały możliwość skorzystania z tych zbiorów, których tematyka stanowi odzwierciedlenie szerokiego kontekstu społecznohistorycznego- politycznego Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Szczegóły


Wyróżnienia „Święty Jan Paweł II. Odkrywajmy Prawdę”

Wyróżnienia przyznali metropolita częstochowski abp Wacław Depo i powołana przez niego Fundacja Instytut Mediów. Podczas uroczystości, która odbyła się 24 marca w bastionie św. Barbary na Jasnej Górze, laureaci otrzymali statuetki „Veni Sancte Spiritus”.

Relacja

Plakat


„Aktywni+ na lata 2021-2025”

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025”


RAZEM PRZEZ ŻYCIE

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodzin i Polityki Społecznej w ramach III Otwartego Konkursu ofert w zakresie promocji rodziny "PO PIERWSZE RODZINA!" na rok 2022.

Książeczka


KULTURA CYFROWA
„Niedziela Nowego Tysiąclecia Online – II etap”

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 255 000,00 zł
Całkowita wartość: 283 590,00 zł

Celem projektu „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online II etap” jest zdigitalizowanie i udostępnienie w formie cyfrowej zbiorów Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, wydawanych od 1993 – 2006 roku wraz z dodatkowymi numerami związanymi z edycją częstochowską. Niniejsze zbiory będą udostępnione bezpłatnie w formie cyfrowej, po uprzednio przeprowadzonym procesie digitalizacji w ramach repozytorium cyfrowego „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online”. Osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystania z tych zbiorów, których tematyka stanowi odzwierciedlenie szerokiego kontekstu społeczno-historyczno-politycznego Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Projekt jest kontynuacją projektu „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online”, realizowanego w 2021 r. i obejmującego swoim zakresem digitalizację tygodników z lat 1981 – 1992. Realizacja projektu planowana jest od 1 lutego 2022 r. do 30 września 2023 r.

Szczegóły


„Gratias Domine”
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI – POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł
Całkowita wartość: 556 000,00 zł

Szczegóły


„W Akcji+”
Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2022

Dofinansowano ze środków budżetu pastwa.

Dofinansowanie: 47 305 zł
Całkowita wartość: 52 055 zł

Szczegóły


POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ
„Kongres Młodzieży Polonijnej”

Dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dofinansowanie: 48 250,00 zł
Całkowita wartość: 50 900,00 zł

Projekt pn. „Kongres Młodzieży Polonijnej” będzie obejmował działania kierowanych do młodzieży takie jak: sesja kongresowa, warsztaty eAmbasador, kwadrans patriotyczny i konkurs. Służy podtrzymywaniu więzi między środowiskami polonijnymi, reprezentującymi ludzi młodych, kształtowaniu postaw patriotycznych, pogłębianiu tożsamości kulturowej, aktywizacji środowisk polonijnych, zdobyciu umiejętności przekazywania i edukowania zgodnie z wartościami odpowiadającymi dziedzictwu kulturowemu, w tym religijnemu.
Projekt obejmie kraje: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Białoruś, Grecja, Belgii, Hiszpanii, Stany Zjednoczone, gdzie istnieje potrzeba zaktywizowania środowisk w przestrzeni on-line, rozwój umiejętności, szczególnie promocji Polski i ukazywania pozytywnego wizerunku kraju.


POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ
„Family News Service dla Polonii i Polaków za Granicą”

Dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dofinansowanie: 48 250,00 zł
Całkowita wartość: 50 950,00 zł

Projekt „Family News Service dla Polonii i Polaków za Granicą” zakłada dotarcie z przekazem multimedialnym do środowisk polonijnych, szczególnie w regionach, gdzie taka komunikacja nie jest wystarczająca w celu informacji, integracji i promocji środowisk polonijnych między sobą, z Ojczyzną oraz informacji, integracji i promocji Polonii w Ojczyźnie.
W ramach projektu zostanie przygotowany profesjonalny kontent w 11 językach, złożonego z artykułów, materiałów audio i wideo, fotografii i grafik do bezpłatnego publikowania przez media polonijne. Treści dotyczące problematyki polonijnej będą promowane w innych mediach opiniotwórczych krajowych i zagranicznych, w tym w mediach polonijnych.

Opublikowane materiały


Ogłoszenie

III Otwarty Konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „PO PIERWSZE RODZINA!” na rok 2022 „Razem przez życie”

Szczegóły


Protokół z otwarcia ofert dot. ogłoszenia nr 5/2021


Protokół z otwarcia ofert dot. ogłoszenia nr 4/2021


Protokół z otwarcia ofert dot. ogłoszenia nr 3/2021


Protokół z otwarcia ofert dot. ogłoszenia nr 2/2021


Protokół z otwarcia ofert dot. ogłoszenia nr 1/2020


Ogłoszenie nr 5/2021


Ogłoszenie nr 4/2021


Ogłoszenie nr 3/2021


Ogłoszenie nr 2/2021


Ogłoszenie nr 1/2020


"Gratias Domine"

Publikacje zawiera homilie i konspekty katechez o tematyce ekologicznej. Zrealizowana w ramach projektu "Media dla eko".
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Mediów.


Polglish

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”

Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNM/SN/515073/2021 z dnia 25.01.2022; nazwa projektu POLGLISH; kwota środków 43 000 zł.

Pobierz publikację


Familijna Polonia

Projekt Familijna Polonia finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wartość dofinansowania: 36 304,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 38 214,00 zł

Opis projektu:
1. Cel projektu:
Celem projektu jest dbanie o komunikację z środowiskiem polonijnym i tym samym kształtowaniem jego postaw, aktywności i wartości. Celem projektu jest także aktywizowanie młodzieży, co zakłada konieczne wzmocnienie świadomości i postaw patriotycznych młodzieży polonijnej, zachęcenie do aktywności na rzecz promowania oraz dbania o dobre imię Polski za granicą.

2. Zadania:
W ramach projektu zostanie przeprowadzona patriotyczno-historyczna sesja Kongresu Młodzieży Polonijnej a także Warsztaty Polonijna Akademia Dziennikarstwa – eAmbasador Polonii. Ponadto zostanie nagranych szereg materiałów promocyjnych i związanych z komunikacją ze środowiskiem polonijnym – wywiadów, wideonewsleterów, a także przygotowane będą graficzne materiały promocyjne. Zostanie zorganizowany także konkurs dla młodzieży polonijnej „Być patriotą na emigracji”.

3. Grupy docelowe:
Młodzież polonijna, obywatele polscy, pochodzenia polskiego mieszkający za granicą. Działania promocyjne: Polacy i osoby pochodzenia polskiego mieszkające w innych krajach.

4. Efekty projektu:
Zmianą społeczną osiągniętą poprzez realizację zadania będzie wzmocnienie postawy patriotycznej, rozwój wiedzy z zakresu historii, bohaterów patriotów, rozwój wiedzy o osobach aktywnie działających w społecznościach lokalnych poza granicami kraju, niosących pomoc Polakom i Polonii, działających na rzecz niepodległości.

Efekty warsztatów Polonijna Akademia Dziennikarstwa:
- 10 godzin warsztatów x 2 grupy = 20 godzin lekcyjnych, łącznie minimum 10 uczestników.
- zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach – 10 sztuk.
Efekty sesji kongresowej Kongresu Młodzieży Polonijnej:
- 60 uczestników sesji kongresowej Kongresu Młodzieży Polonijnej.
- 1 konkurs Kwadrans Patriotyczny.

Efekty działań promocyjnych:
- 10 wywiadów z osobami, które tworzą środowiska polonijne lub z nimi współpracują, społecznikami polonijnymi,
- 4 wideonewslettery rozesłane do 500 odbiorców,
- folder 16 stronicowy i banery promujące projekt rozesłane do 500 odbiorców,
- 2 materiały filmowe promujące sesje kongresową młodzieży i warsztaty ok. 4-5 min,
- 7 materiałów filmowych – ok. 10-12 min., prezentujących sylwetki kolejno 7 bohaterów, patriotów.

Szczegóły


"Media dla eko"

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Mediów.


„W AKCJI +”

Edukacyjne materiały filmowe dla seniorów promujące zdrowy styl życia.
Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025


„KU SZCZĘŚLIWEJ RODZINIE”


KONFERENCJA PRASOWA I PANELOWA
„KU SZCZĘŚLIWEJ RODZINIE”

Zaproszenie na konferencję prasową i panelową „Ku szczęśliwej rodzinie” (online) 13 grudnia 2021 r., godz. 10.30

Szczegóły


Niedziela Aktywni 60+

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Pobierz


Niedziela małżeńska

Konkurs "Po pierwsze Rodzina!" jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest usytuowanie dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Dotację mogły uzyskać projekty, upowszechniające informacje, ukierunkowane na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujące i promujące pozytywny wizerunek małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Pobierz


Ogłoszenie

II Otwarty Konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „PO PIERWSZE RODZINA!” Na Rok 2021 „Ku szczęśliwej rodzinie”

Szczegóły


Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2021

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA PRODUKCJĘ FILMU

Szczegóły

W ramach przedsięwzięcia pn. „Media dla EKO” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Produkcja 1 filmu z tematem przewodnim: Ekranizacja filmowa encykliki „Laudato Si’”.

Szczegóły zamówienia

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2021 r. do godz. 15.00 w biurze Fundacji Instytut Mediów, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa.

Oferty zostaną otwarte w dniu 9.11.2021 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Instytut Mediów, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. Otwarcie ofert jest jawne.

Jasna Strona Mocy – Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej

Czekają nas 2 dni muzycznej uczty, która pod nazwą Jasna Strona Mocy. Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej odbędzie się w dniach 13-14 sierpnia w Częstochowie na Błoniach Jasnogórskich. Komentatorzy zgodnie przyznają, że będzie to bezprecedensowe wydarzenie promujące muzykę chrześcijańską. Festiwal wpisuje się także w obchody 30. rocznicy VI Światowych Dni Młodzieży, które w sierpniu 1991 r. odbyły się w Częstochowie.

Wykonawcy:
Rafał Brzozowski
Kasia Cerekwicka
Halina Frąckowiak
Pectus
Ryszard Rynkowski
Mieczysław Szcześniak

Dzisiaj Pomóż Seniorom
Wspieramy ludzi w potrzebie

Dom Pomocy Społecznej św. Antoniego przy ul. Wieluńskiej w Częstochowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, potrzebuje naszej pomocy.

Siostry wraz ze świeckim personelem zajmują się tam stu trzydziestoma starszymi, schorowanymi i niepełnosprawnymi ludźmi. Okres pandemii to dla całego domu czas bardzo trudny, bo podopieczni to osoby z grupy największego ryzyka. Wszyscy pracownicy starają się zachować standardy bezpieczeństwa sanitarnego, co powoduje, że codziennie w trakcie pielęgnacji seniorów i kontaktu z nimi muszą zużyć sporo rękawiczek, maseczek i fartuchów. I tych zaczyna brakować...
Siostry oraz cały personel stają na wysokości zadania – dzięki ich niemal heroicznej postawie w DPS-ie na Wieluńskiej, dzięki Bogu!, nikt dotąd nie zaraził się koronawirusem. I niech tak zostanie.
Dlatego – nie zostawiajmy opiekunów ludzi starszych i chorych bez podstawowych środków ochrony osobistej!

Tytuł wpłaty: DPS

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Ofiary można wpłacać na konto:
Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów
Numer konta PLN: 65 1140 2004 0000 3602 7608 3791
Numer konta USD: PL 68 1140 2004 0000 3212 0438 5670
Numer konta EUR: PL 13 1140 2004 0000 3612 0438 5688
Swift BREXPLPWMBK

Koncert "Abba Ojcze"

Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II
14 sierpnia 2020 r. (piątek), godz. 21.00, błonia jasnogórskie (wstęp wolny)

Kierownictwo muzyczne:
Piotr Rubik

Wykonawcy:
Rafał Brzozowski
Kasia Cerekwicka
Sergis Davtyan
Darek Malejonek
Halina Mlynkova
Natalia Nykiel
Filip Lato
Pectus
Anna Wyskzoni
Łukasz Zagrobelny